Стратос Софт пусна на пазара последната версия на своят продукт "ТАКТ" -

ЗА ПРОГРАМАТА
Софтуерната програма ТАКТ е създадена след няколкогодишни задълбочени усилия по техническо задание за функционалност, съответстващо на най-съвременните разбирания за ефективно управление на обекти в сферата на услугите и дейностите, които са свързани с ремонти, влагане на резервни части и труд за извършване на това. Продуктът е изработен по поръчка и под контрола на автомобилен специалист с тридесет годишен опит в обслужването, търговията и експертизите на автомобили и автомобилни части и е финансиран изцяло от него.
Особено актуална е представената тук версия, предназначена за обслужване на автосервизи – от съвсем малки до цели вериги от сервизи, складове и магазини свързани с информационни мрежи.
ТАКТ осъществява своето предназначение в три основни направления – оперативно, информационно и финансово.
Оперативното направление е свързано с ежедневния процес на автосервизната и търговската дейност, осигурява програмно и документира всеки отделен етап от работата – Приемане, Оферта, Договор поръчка и анекси към него, Работни карти, Заприхождаване и изписване на части, Съставяне на калкулация, Заявки, Доставки, Продажби на едро и дребно, Ревизии, Фактуриране и др. Няма нито едно реално действие в автосервиз, склад и магазин, което да не е обезпечено от този софтуер.
Информационното направление съхранява и обработва голямо количество данни, набрани както от ежедневната работа /контрагенти, оферти, договори, отчети, заявки, доставки, продажби, задължения, плащания и др/, така и от общо достъпни каталожни източници за: марки и модели автомобили, марки и модели артикули, групи и подгрупи артикули и услуги и др.
Създадената система за трансвер на данни от и към програмата, улеснява и насочва потока от информация. Предвидените начини за експорт и импорт на данни към и от стандартни програми (EXCEL, TXT и др.), предлага значително улеснение за съвместна работа с други програми (счетоводни, информационни, каталожни и др.), което ускорява работата.
Големият набор от данни, справки и отчети позволява, да се анализира технологичния процес в дълбочина, което осигурява вземането на правилни организационни и финансови решения за промени.
Финансовото направление обезпечава изцяло движението на паричните средства между каси, банки и контагенти; следи задълженията, плащанията; покупките, продажбите и др. и създава възможност за връзка със съществуващите счетоводни програми.
Въпреки голямата функционалност, която покрива, ТАКТ може да претендира успешно за програма – лесна за инсталация и използване. Също така, продуктът се възприема бързо за обучение, поради вложените стандартни процедури за управление, следващи стриктно един познат технологичен процес.